slots.us.org चार ओळी तुझ्यासाठी ! | The Top Post !

चार ओळी तुझ्यासाठी !


चार ओळी तुझ्यासाठी !


भावनांचा फुलोरा शब्दांचा धुमारा,
काळाच्या गर्दीत मनाचा पसारा.
जपताना त्या आठवणी
चार ओळी तुझ्यासाठी !
Read my more poems here.

3 comments:

Thank you for visiting !