slots.us.org दिवा | The Top Post !

दिवादिवा 
विश्वासावर जगत होतो, 
मनाशी खुळ्या हसत होतो, 

गोष्ट ही प्रत्येक रात्रीची, 
तीच दिव्यांना सांगतो आहे ! 
म्हणुन गातो उदास गाणी, 
दिवसामागून सरल्या रात्री. 

विझताहेत दिव्यातील वाती, 
पणती देखील मिणमिणती !आता कंटाळले दिवे, 
म्हणुन विझून गेले. 

माझ्याबरोबर कधी 
जळले जे  सुखाने !

                                                         
                                                 - परेश काळे  By Paresh Kale
No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !