slots.us.org वर्षण - ग्रस्त | The Top Post !

वर्षण - ग्रस्त
वर्षण - ग्रस्त पाउस अखंड कोसळत होता 

सोबत निदान माझे अश्रू होते. 

मीही उभा कोसळत होतो 

शेवटी स्वप्नांचे उरलेले ढिगारे होते. 


                                                                            By Paresh Kale

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !