slots.us.org चार ओळी तुझ्यासाठी : भुरभूरणारे केस | The Top Post !

चार ओळी तुझ्यासाठी : भुरभूरणारे केस
      चार ओळी तुझ्यासाठी : भुरभूरणारे केस 

मला सारखं बजावातेस तू,
केसांना हात नको लावू 
हेच वाऱ्याने केल्यावर मात्र 
म्हणतेस "आता मी काय करू ?"

*****


तुझ्या भुरभुरणाऱ्या केसांचं 
खरं गुपीत आज मला कळलं होतं !
दिवसालासुद्धा रात्र करता येण्याजोगं 
सामर्थ्य त्यात दडलं होतं !
*****तुझी आतुरतेने वाट पहात असतानाच
दार हळुच ढकललं गेलं होतं,
एरव्ही तुझे केस उडवणाऱ्या झुळुकेनं,
आज मला धारेवर धरलं होतं !

Read my more poems here.

By Paresh KaleNo comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !