slots.us.org मेघदूत | The Top Post !

मेघदूतमेघदूत

हा सह्याद्री  नसता तर,
कदाचित वारे देशावर पोचले असते !
या ढगांनी माझे विचार,
तुझ्या अंगणात ओतले असते .
No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !