slots.us.org अवधी | The Top Post !

अवधी


अवधी


का लिहितेस माझे नाव वाळुमधे,
पुसुन टाकतील लगेच त्या लाटा,
कोर नाव पलीकडल्या दगडांमध्ये,
झिजण्यास तपांचा वेळ हवा !

का ठेवतेस फुल सांभाळुन,
उदया नसेल सुगंध त्याचा,
लाव एक वेल रातराणीची,
प्रत्येक रात्रीस सुगंध माझा !

का बघतेस रंगधनु  कडे,
विरतील हवेत रंग त्याचे,
भरून घे रंग प्रेमाचे,
उधळत जा हास्य जीवनाचे !

Image: http://myfavoriteflower.com/wp-content/uploads/2014/07/Daydreams.jpg

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !